blog eKRS.pl

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co to i po co ?

Co to jest CRBR Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie: CRBR) jest publicznym rejestrem prowadzonym przez Ministra Finansów. W rejestrze przedstawiane są informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami prawa handlowego.

“Zobacz więcej”


Wnioski do KRS tylko drogą elektroniczną już od marca 2021r

Zgodnie z ustawą Krajowym Rejestrze Sądowym wnioski do KRS będą składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z ustawą Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 398) wnioski do KRS będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Po nowelizacji przepisów ww. ustawy postępowanie przed KRS dla przedsiębiorców odbywać się będzie tylko elektronicznie. Według zapewnień Ministerstwa Sprawiedliwości, dzięki wprowadzaniu nowego systemu złożenie wniosku do KRS będzie łatwiejsze i zarazem szybsze. Złożenie będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym ePUAP albo skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika. Od marca 2021 r. spółka lub jej pełnomocnik wnioskujący o wpis zmiany danych w KRS w związku z czynnościami dokonanymi przed notariuszem zobowiązany będzie do wskazania jedynie tegoż numeru repozytorium, bez konieczności składania oryginału bądź kopii dokumentu do akt rejestrowych. Natomiast w wnioski do KRS lub dokumenty do niego załączone składane przez samą spółkę lub pełnomocnika bez udziału notariusza będą rozpoznawane przez KRS jedynie po ich uprzednim podpisaniu za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP przez reprezentanta spółki, którego PESEL jest wpisany do KRS albo profesjonalnego pełnomocnika. Ponadto, wszelka korespondencja pomiędzy wnioskodawcą a sądem będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej, co ma na celu przyspieszenie całej procedury. Wszelkie wnioski składane do KRS tradycyjnie, czyli w formie papierowej będą podlegały zwrotowi.    


Koronawirus – Sprawozdania finansowe do końca września 2020r

Przedłużony termin na złożenie sprawozdań Finansowych w 2020r

Podczas obowiązującego w Polsce stanu epidemiologicznego wiele terminów jakie wynikają np. z ustawy o rachunkowości jest przekładanych.
Tak też jest i teraz. Minister finansów Tadeusz Kościński, przedłużył o trzy miesiące terminy składania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych.

“Zobacz więcej”

eKRS.pl w zgodzie z RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych potwierdza iż serwis eKRS.pl działa z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych - RODO

“Zobacz więcej”

Kto sporządza sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej ?

Kto sporządza sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej a także formacie udostępnianym w BIP na stronie urzędu obsługującego ministra finansów publicznych?

Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej a także w formacie udostępnianym w BIP sporządzają:

“Zobacz więcej”

Czy można złożyć sprawozdanie finansowe w postaci papierowej ?

Od 2-go października 2018 r. sprawozdania finansowe składane są tylko elektronicznej oraz muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i cały zarząd. Wydruk papierowy sprawozdania finansowego od w/w daty będzie tylko kopią SF sporządzonego w formie elektronicznej.

“Zobacz więcej”


fałszywe maile z urzędu skarbowego

Informacja о zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej – UWAGA

Uwaga na wiadomości email w sprawie “Informacji о zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej” !!

Ta wiadomość nie pochodzi z Krajowej Administracji Skarbowej – to WIRUS !!!

Oto treść przesyłanej wiadomości

“Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzqd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p6zn. zm.) w zwiqzku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje si$ w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiązana do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspofpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentow zwiqzanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w załączniku(dokumenty.rar).

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).

INSPEKTOR KONTROLI
Urząd Skarbowy
mgr Marian Jakubowski”

Ta wiadomość pochodzi z adresu ukamupuzatci98@o2.pl, wysyłana jest również z adresu inacabivavyvu@o2.pl

Wiadomość zawiera zainfekowany załącznik “dokumenty.tag”

Zasady kontroli podatkowej są ściśle regulowane przez przepisy prawa które nie dopuszczają elektronicznej formy zawiadomienia. Powyżej przytoczona wiadomość nie rodzi żadnych skutków prawnych.

Poniżej przykład takiej wiadomości email

fałszywe maile z urzędu skarbowego

fałszywe maile z urzędu skarbowego

Kategoria : aktualności , blog eKRS.pl


Jak szybko zbadać kontrahenta ?

Badanie kontrahenta przed zawarcie kontraktu pozwala zmniejszyć ryzyko związane z brakiem płatności za sprzedany towar lub wykonaną usługę.

Weryfikacja partnera przed rozpoczęciem współpracy to bardzo dobra metoda zminimalizowania ewentualnych przyszłych trudności. Wiarygodne i skuteczne zebranie informacji o partnerze biznesowym jest łatwe i nie wymaga aż tylu nakładów finansowych.

Oko klika podstawowych sposobów na sprawdzenie klienta.

“Zobacz więcej”

Niekaralność w przetargu – kilka wskazówek

Zaświadczenie KRK – kilka praktycznych wskazówek jak uchronić się przed wykluczeniem z postępowania przetargowego.

Dość często ma miejsce praktyka iż oferta do przetargu przygotowywana jest „za pięć dwunasta” by nie powiedzieć że na kolanie. Po złożeniu dokumentów na szybko i na wezwanie Zamawiającego okazuje się, iż brak w ofercie wymaganej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (niekaralności).

Co zatem zrobić aby uchronić się przed wykluczeniem z postępowania przetargowego ?

“Zobacz więcej”

Jak, kto i kiedy musi sporządzać sprawozdanie finansowe ?

Kto i kiedy oraz jak, musi sporządzać sprawozdanie finansowe ?

W niniejszym wpisie postaramy się udzielić prostej i szybkiej odpowiedzi na powyższe pytanie. Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje finansowe o rocznej działalności przedsiębiorstwa. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego reguluje ustawa o rachunkowości.

“Zobacz więcej”


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.