Jakie podmioty wpisane są do KRS

Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS

Do podmiotów najliczniej występujących w rejestrze przedsiębiorców KRS należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółdzielnie.

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty:

 • spółki jawne,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorcami zagranicznymi”,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą, z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Sposób powstania, organizację oraz zasady funkcjonowania poniżej wymienionych podmiotów regulują właściwe normy prawa materialnego, na przykład ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych i inne przepisy.

Jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.

Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisywane są:

 • stowarzyszenia wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną,
 • związki stowarzyszeń,
 • fundacje,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • kolumny transportu sanitarnego,
 • kółka rolnicze,
 • rolnicze zrzeszenia branżowe,
 • związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,
 • związki rolniczych zrzeszeń branżowych,
 • związki zawodowe rolników indywidualnych,
 • cechy rzemieślnicze,
 • izby rzemieślnicze,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • zrzeszenia handlu i usług,
 • zrzeszenia transportu,
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,
 • inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców,
 • izby gospodarcze wraz z Krajową Izbą Gospodarczą,
 • związki zawodowe wraz z ich jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną,
 • ogólnokrajowe związki międzybranżowe,
 • ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,
 • związki pracodawców,
 • federacje i konfederacje związków pracodawców,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej,
 • związki sportowe,
 • polskie związki sportowe,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wybierz dokument który Cię interesuje

Krajowy Rejestr Sądowy

CI KRS-COD
Wniosek o wydanie odpisu aktualnego / pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego
zamów

Odpis jest najczęściej zamawianym dokumentem KRS ukazującym stan obecny danego podmiotu Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu (powstania podmiotu), z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu. Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów (dane obecne) w rejestrze pod danym numerem KRS.

zamów
CI KRS-COD
Wniosek o wydanie odpisu aktualnego / pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego zamówienie cykliczne/stałe
zamów

Odpisy cykliczne to usługa wprowadzona z myślą o osobach i/lub podmiotach które często potrzebują odpisu z KRS (np. kilka razy w roku). W obrocie gospodarczym przyjęła się praktyka iż odpis z KRS nie powinien być starszy niż 3 miesiące. Jeżeli potrzebujesz co jakiś czas nowego odpisu z KRS to skorzystaj z tej opcji i zamów odpis cykliczny.

zamów
CI KRS-CNR
Wniosek o podanie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym
zamów

W odpowiedzi na ten wniosek otrzymasz informację pod jakim numerem KRS znajduje się dany podmiot

zamów
CI KRS-CWY
Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
zamów

Odpis z KRS składa się z 6-ciu działów, każdy z działów możesz zamówić osobno (jeżeli nie potrzebujesz całego odpisu). Dokument z wybranymi działami z odpisu nazywa się wyciągiem. Jeżeli chcesz zobaczyć co zawiera poszczególny dział, kliknij tutaj.

zamów
CI KRS-CZW
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z KRS
zamów

Jest to dokument potwierdzający fakt wykreślenia podmiotu z KRS. Jeżeli podmiot istnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym dokument zawierał będzie stosowną informację.

zamów
CI KRS-CZT
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do KRS
zamów

Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli podmiot istnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym dokument zawierał będzie stosowną informację.

zamów
CI KRS-CZN
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do KRS
zamów

Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli podmiot istnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym dokument zawierał będzie stosowną informację.

zamów

OPP – Organizacja Pożytku Publicznego

CI KRS-CZ-OPP
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest Organizacją Pożytku Publicznego
zamów

Jest to dokument potwierdzający fakt iż podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sadowego jest Organizacja Pożytku Publicznego. Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa (z wyjątkiem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), jak równie¿ spółka kapitałowa powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

zamów

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

CI KRS-CDO
Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
zamów

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

zamów
CI KRS-CDN
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do RDN
zamów

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

zamów
CI KRS-CDT
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do RDN
zamów

Jeżeli podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

zamów

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zamknij