Wzory wniosków i formularzy KRS

Wykaz wniosków, formularzy i druków KRS

aktualizacja formularzy 2019-07-18

KRS D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych format RTF
KRS D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych format RTF
KRS D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych format RTF
KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa format RTF
KRS W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna format RTF
KRS W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością format RTF
KRS W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna format RTF
KRS W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia format RTF
KRS W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa format RTF
KRS W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
KRS W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych format RTF
KRS W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą format RTF
KRS W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń format RTF
KRS W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych format RTF
KRS W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska format RTF
KRS W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF
KRS W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja po¿ytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji po¿ytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego) format RTF
KRS W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego format RTF
KRS W_OPP Działalność po¿ytku publicznego – załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
KRS WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
KRS WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS WC Wspólnicy spółki komandytowej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS WD Partnerzy – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS WF Zało¿yciele – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
KRS WG Emisje akcji – Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS WH Sposób powstania podmiotu – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
KRS WI Dyrektorzy wykonawczy – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF
KRS WL Prokurenci – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS WM Przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS WO Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców format RTF
KRS X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF
KRS X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego format RTF
KRS Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska format RTF
KRS Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjna format RTF
KRS Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna format RTF
KRS Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia format RTF
KRS Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo – rozwojowa format RTF
KRS Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym format RTF
KRS Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych format RTF
KRS Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń format RTF
KRS Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych format RTF
KRS Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska format RTF
KRS Z14 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia europejska format RTF
KRS Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF
KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja po¿ytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji po¿ytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego format RTF
KRS Z22 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego format RTF
KRS Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty format RTF
KRS Z40 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS format RTF
KRS Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelność format RTF
KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciel – zmiana format RTF
KRS Z61 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/uniewa¿nienie format RTF
KRS Z62 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej format RTF
KRS Z63 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym format RTF
KRS Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układowe format RTF
KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawcze format RTF
KRS Z_OPP Zmiana – działalność po¿ytku publicznego – załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
KRS ZA Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
KRS ZB Zmiana – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZC Zmiana – wspólnicy spółki komandytowej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZD Zmiana – partnerzy – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZE Zmiana – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZF Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZH Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZI Zmiana – dyrektorzy wykonawczy – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZJ Zmiana – reprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZK1 Zmiana – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZK Zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
KRS ZL Zmiana – prokurenci – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZM Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty – załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZP Wierzyciele – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
KRS ZR Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
KRS ZS Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
KRS TO Zmiana – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF
KRS ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF
Pozostałe przydatne
NIP-8 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających format PDF

2 komentarze

Gminna Spółdzielnia “SCH”

22 czerwca, 2019 at 8:38 am

Proszę o podanie nr. druku ,formularza o wyrejestrowanie zakładu – spółdzielni.
Czy z wyrejestrowaniem ponosi się opłaty.

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jakie informacje zawiera odpis z KRS

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu Sygnatura Akt Oznaczenie sądu Dział 1

Zamknij