pomoce


Przedsiębiorstwo Państwowe – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy przedsiębiorstwach państwowych

“Zobacz więcej”

Spółdzielnia Pracy – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu spółdzielni pracy do Krajowego Rejestru Sądowego

Spółdzielnia pracy jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób i o zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólne przedsiębiorstwo w oparciu o osobista praca członków. Spółdzielnia może także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalna na rzecz swoich członków oraz środowiska, w którym żyją.

“Zobacz więcej”

Spółka Akcyjna – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy spółce akcyjnej

“Zobacz więcej”

Fundacja – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy fundacjach, stowarzyszeniach lub organizacjach spoleczno-zawodowych

“Zobacz więcej”

Główny Oddział Zagranicznego Zakładu Ubezpieczeń – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy głównym zagranicznym zakładem ubezpieczeń

“Zobacz więcej”

Jednostka Badawczo-Rozwojowa – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS przy jednostce badawczo-rozwojowej

“Zobacz więcej”

Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do KRS

Przedsiębiorca zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarcza za granica. Dla wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedziba na terytorium RP. Przy ich tworzeniu przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady jak w przypadku przedsiębiorców polskich.

“Zobacz więcej”

Spółka Europejska – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy spółce europejskiej

“Zobacz więcej”

Spółka Komandytowa – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy spółce komandytowej

“Zobacz więcej”


  • Fatal error: Call to undefined function backlinks_links() in /home/bowmi/public_html/ekrs.pl/wp-content/themes/enigma/footer.php on line 148