Spółdzielnia Pracy – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu spółdzielni pracy do Krajowego Rejestru Sądowego

Spółdzielnia pracy jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób i o zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólne przedsiębiorstwo w oparciu o osobista praca członków. Spółdzielnia może także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalna na rzecz swoich członków oraz środowiska, w którym żyją. Szczególnym przedmiotem działalności spółdzielni pracy inwalidów i niewidomych jest zawodowa i społeczna rehabilitacja inwalidów i niewidomych, a spółdzielnie pracy rękodzieła ludowego i artystycznego tworzą nowe i kultywują tradycyjne wartości kultury materialnej, organizują i rozwijają rękodzielnik ludowe i artystyczne, sztuka i przemysł artystyczny. Takie spółdzielnie oraz spółdzielnie o wyjątkowym charakterze społecznym maja prawo do korzystania z pomocy organów władzy państwowej oraz administracji rządowej i samorządowej, jak tez ze zwolnień i ulg w świadczeniach publicznoprawnych, określonych w odrębnych przepisach.

Majątek spółdzielni jest prywatna własnością jej członków. Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów i nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania.

Spółdzielnia pracy i członek spółdzielni maja obowiązek pozostawania ze sobą w stosunku pracy nawiązanym przez spółdzielcza umowa o praca. Rozwiązanie takiej umowy jest niedopuszczalne w czasie trwania członkostwa, poza przypadkami ścisłe określonymi w ustawie. Statut może jednak przewidywać zatrudnienie wszystkich lub niektórych członków nie na podstawie spółdzielczej umowy o praca, lecz na podstawie umowy o praca nakładcza, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności spółdzielni. Spółdzielnia ma wówczas obowiązek równomiernie rozdzielać praca miedzy tych członków. Członek ma prawo do zatrudnienia stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz aktualnych możliwości gospodarczych spółdzielni. Za praca członek spółdzielni otrzymuje wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie bieżące i udział w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziało miedzy członków zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.

Liczba założycieli spółdzielni pracy nie może być mniejsza niż 10 osób, które powinny mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Statut może określić wypadki, w których dopuszczalne jest członkostwo osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Osoby takie nie mogą być członkami organów spółdzielni, a na walnym zgromadzeniu są reprezentowane przez swoich przedstawicieli ustawowych.

Założyciele spółdzielni uchwalają statut, potwierdzają jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów i dokonują wyboru organów, których wybór należny do walnego zgromadzenia członków. Założyciele staja się członkami spółdzielni z chwila jej zarejestrowania, a pozostali po złożeniu pisemnej deklaracji, z chwila przyjęcia w poczet członków przez uprawniony organ spółdzielni. Statut może uzależnić przyjęcie na członka od odbycia okresu kandydackiego, ale może tez przyznać kandydatom niektóre prawa i obowiązki członków spółdzielni.

Ponadto statut powinien określać nazwa spółdzielni, rodzaje działalności, jakie spółdzielnia zamierza prowadzić, wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek musi zadeklarować, terminy wnoszenia udziałów, prawa i obowiązki członków spółdzielni, zasady i tryb wypowiadania członkostwa oraz wyboru organów spółdzielni.

Organami spółdzielni jest walne zgromadzenie członków, rada nadzorcza oraz zarząd. Zarząd kieruje spółdzielnia i reprezentuje ja na zewnątrz.. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółdzielni może także składać dwóch pełnomocników. Jeśli zarząd spółdzielni jest wieloosobowy, prawo reprezentacji przysługuje łącznie dwóm członkom zarządu lub członkowi zarządu z pełnomocnikiem.

Spółdzielnia nabywa osobowość prawna z chwila wpisania do Krajowego Rejestru Sadowego.

Zgłoszenie spółdzielni do rejestru

Do rozpoznania sprawy o wpisanie spółdzielni do rejestru wyłącznie właściwy jest sad rejonowy (sad gospodarczy ) właściwy dla siedziby spółdzielni, której wpis dotyczy.

Zarząd spółdzielni składa wniosek rejestrowy na urzędowym formularzu KRS-W5, a wraz z nim formularze załączników: 2 egz. załącznika KRS-WK, z danymi osób wchodzących w skład zarządu i rady nadzorczej spółdzielni, KRS-WM – określający przedmiot działalności i kody jej klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. o Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Ponadto do zgłoszenia należny dołączyć dowód uiszczenia opląty sadowej w wysokości 1.000 zł i opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym w kwocie 500 zł.

Z wnioskiem rejestrowym należy złożyć egzemplarz statutu podpisany przez wszystkich założycieli spółdzielni, a także poświadczone urzędowo (przez notariusza) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania spółdzielni.

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy spółdzielni pracy

Symbol formularza

Symbole załączników dla danego formularza

Uwagi

KRS-W5
Wniosek o rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WH – Sposób powstania podmiotu
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WM – Przedmiot działania
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
KRS-WM
KRS-WK
KRS-Z5
Wniosek o zmiana danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZS – Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie
KRS-ZA – Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZM – Zmiana – przedmiot działalności
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.
KRS-Z30
Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-Z40
Zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS
KRS-Z41
Wierzytelność
KRS-ZP – Wierzyciele
KRS-Z42
Wierzyciele – zmiana
KRS-Z61
Likwidacja, rozwiązanie / unieważnienie
KRS-ZR – Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-Z63
Zarząd komisaryczny / zarząd przymusowy / powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym
KRS-ZR – Likwidator, zarządca, przedstawiciel / reprezentant upadłego
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
Dotyczy tylko podmiotu, który jest przerejestrowywany z innego rejestru i jest w stanie upadłości.
KRS-Z67
Postępowanie układowe
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-Z68
Postępowanie naprawcze
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
KRS-X2
Wykreslenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sadowego
KRS-ZS – Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zamknij