Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co to i po co ?

Co to jest CRBR Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie: CRBR) jest publicznym rejestrem prowadzonym przez Ministra Finansów. W rejestrze przedstawiane są informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami prawa handlowego.

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Obowiązek zgłoszenia się do CRBR

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obowiązek mają zgłosić się wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). A są to:

Publiczne spółki akcyjne nie podlegają wpisowi do CRBR. Ustawodawca wyłączył ten rodzaj spółek z obowiązku zgłoszenia do CRBR, ponieważ w jego uznaniu, w tym przypadku ryzyko ukrycia tożsamości osób fizycznych, które wywierają decydujący wpływ na spółki, jest znacznie niższy niż w przypadku pozostałych spółek handlowych.

Z Obowiązku wpisania do CRBR zwolnione są również spółki zagraniczne, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Ważne! Spółka postawiona w stan likwidacji lub upadłości nie jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia informacji i aktualizacji zgłoszenia w CRBR.

Beneficjent rzeczywisty – kto to jest ?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką, wywierając decydujący wpływu na czynności albo działania podejmowane przez spółkę.

W spółkach kapitałowych, które muszą się zgłosić do CRBR, beneficjentami są:

 • udziałowcy albo akcjonariusze posiadający prawo własności większe niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce.
W spółce akcyjnej jest czterech akcjonariuszy. Akcjonariusz nr 1 posiada 51% akcji, akcjonariusz nr 2 posiada 26% akcji,  akcjonariusz nr 3 posiada 10% akcji, akcjonariusz nr 4 posiada 13%. – Beneficjentami rzeczywistym są zatem akcjonariusze 1 oraz 2.
 • osoby dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnicy albo użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu
 • osoby sprawujące kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji.

Ważne! W sytuacji, jeśli nie jest możliwe określenie beneficjenta rzeczywistego w spółce, na podstawie w/w wytycznych, do CRBR należy zgłosić osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze (na przykład członka zarządu).

Beneficjentami rzeczywistymi w spółkach osobowych, które podlegają obowiązkowi wpisu do CRBR, są wspólnicy tych spółek, którzy są uprawnieni do jej reprezentacji na podstawie umowy spółki oraz zgodnie z wpisem w KRS. Każda spółka samodzielnie ustala, kogo powinna wskazać jako beneficjenta rzeczywistego na podstawie obiektywnych i ogólnodostępnych źródeł informacji, przy użyciu wszelkich dostępnych danych związanych z działalnością spółki, które pochodzą – w szczególności – z rejestrów, statutu lub umowy spółki.

Co jeszcze trzeba zgłosić ?

Do CRBR należy zgłosić

 1. dane spółki, takie jak:
  • nazwa
  • forma organizacyjna (na przykład spółka z o.o.)
  • siedziba
  • numer w KRS
  • numer NIP
 2. dane beneficjenta rzeczywistego i osób, które reprezentują spółkę:
  • imię i nazwisko • obywatelstwo
  • państwo zamieszkania
  • numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESE
  • informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnienia, które posiada beneficjent rzeczywisty.
 •  

Kto musi wykonać zgłoszenie do CRBR ?

Zgłoszenia dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami reprezentacji. Osoby, które dokonują zgłoszenia, odpowiadają za poprawne podanie danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgłoszenia danych do CRBR nie można dokonać przez pełnomocnika.

Kiedy należy wykonać zgłoszenie do CRBR ?

Nowo powstałe podmioty, muszą wykonać zgłoszenie do CRBR w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisania podmiotu do KRS. W przypadku zmiany danych zgłoszonych do CRBR należy ją zgłosić w ciągu 7 dni od dnia powstania zmiany. Żeby zmienić dane (dane beneficjenta, dane spółki, dane osób uprawnionych do reprezentacji), trzeba wysłać do CRBR nowe zgłoszenie.

Jeżeli w trakcie 7 dniowego terminu na zgłoszenie do CRBR, lecz przed przesłaniem zgłoszenia nastąpiła jakakolwiek zmiana informacji podlegających zgłoszeniu, należy dokonać dwóch zgłoszeń:

 • zgłoszenie pierwsze powinno zawierać stan aktualny na dzień wpisu do KRS
 • zgłoszenie drugie powinno zawierać informacje aktualne – czyli po zmianie

Kary za brak zgłoszenia

Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS, a w przypadku zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia powstania tej zmiany, a także podanie w CRBR danych niezgodnych ze stanem faktycznym może skutkować nałożeniem kary na podmiot wysokości do 1 000.000,00 zł.


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak zmienić adres e-mail w S24 ?

W przypadku zmiany adresu e-mail, przypisanego do konta S24 należy zalogować się do S24 a następnie w zakładce "Moje konto"...

Zamknij