Spółka Partnerska – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu spółki partnerskiej do Krajowego Rejestru Sadowego

Spółka partnerska ma na celu umożliwienie wspólnego wykonywania jednego bądź więcej wolnych zawodów w ramach organizacji gospodarczej prowadzącej przedsiębiorstwo pod własna firma.

Spółka partnerska posiada zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych i stanowi “ułomną” osobę prawną. Partnerami spółki mogą być tylko osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów określonych w art. 88 kodeksu spółek handlowych lub odrębnych ustawach. Przepisy odrębnych ustaw mogą dopuścić wykonywanie w jednej spółce więcej niż jednego określonego zawodu albo postanowić, ze partnerzy mogą wykonywać w spółce tylko jeden zawód, a ponadto mogą uzależnić wykonywanie zawodu w spółce partnerskiej od spełnienia dodatkowych wymagań.

Partnerami mogą być adwokaci, aptekarze, architekci, biegli rewidenci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, księgowi, lekarze, lekarze stomatolodzy, lekarze weterynarii, notariusze, pielęgniarki, położne, radcy prawni, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi i tłumacze przysięgli. Lista wolnych zawodów jest otwarta.

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i zawierać obowiązkowe elementy:

  • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w spółce,
  • przedmiot działalności spółki,
  • firma i siedziba spółki,
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Przedmiot działalności wymaga w umowie bliższego sprecyzowania zakresu działalności spółki na przykład wskazania niektórych rodzajów świadczonych usług.

Firma spółki partnerskiej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie “i partner” bad¼ “i partnerzy” albo “spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Siedziba spółki partnerskiej powinna mieścić się w Polsce i może znajdować się w miejscowości, w której siedziba ma organ zarządzający albo w innej miejscowości określonej w umowie spółki.

Najistotniejsza cecha wyróżniająca spółkę partnerska od pozostałych typów spółek jest ograniczona odpowiedzialność partnera za szkody wyrządzone przez pozostałych partnerów i osoby, które podlegały ich kierownictwu. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy tylko zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu lub zawodów określonych w umowie spółki.

Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, ale dla zapewnienia sprawniejszego jej funkcjonowania umowa może przewidywać, ze prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki zostanie powierzone zarządowi. Do zarządu spółki partnerskiej stosuje się wówczas przepisy dotyczące zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

Członkowie zarządu spółki partnerskiej podlegają ograniczeniom wynikającym z uchwal wspólników ingerujących tylko w proces zarządzania spółką.

Zgłoszenie spółki partnerskiej do rejestru

Zgłoszenia spółki do rejestru dokonują partnerzy uprawnieni do jej reprezentowania albo zarząd spółki, jeśli został przewidziany w umowie.

Wniosek o wpisanie spółki partnerskiej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego składa się na urzędowym formularzu KRS-W1, do którego należy dołączyć formularze załączników: KRS-WD dotyczący partnerów spółki, KRS-WK z danymi osób uprawnionych do reprezentowania spółki i KRS-WM określający przedmiot działalności. Wraz z wnioskiem trzeba przesłać dowód uiszczenia opłaty sadowej w kwocie 750 zł i opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym w wysokości 500 zl.

Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sadu rejestrowego należy dołączyć oryginały bad¼ poświadczone urzędowo

odpisy dokumentów potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu, umowa spółki oraz poświadczone przez notariusza wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Wniosek rejestrowy składa się w sadzie rejonowym właściwym dla siedziby spółki, której wpis dotyczy.

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy spółce partnerskiej

Symbol formularza

Symbole załączników dla danego formularza

Uwagi

KRS-W1
Wniosek o rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-WA – Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-WD – Partnerzy
KRS-WH – Sposób powstania podmiotu
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-WL – Prokurenci
KRS-WM – Przedmiot działania
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
Załączniki obligatoryjne
KRS-WD
KRS-WK
KRS-WM
KRS-Z1
Wniosek o zmiana danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
KRS-ZA – Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne
KRS-ZD – Zmiana – partnerzy
KRS-WK – Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZK – Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki
KRS-ZL – Zmiana – prokurenci
KRS-ZM – Zmiana – przedmiot działalności
KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty
KRS-ZH – Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki
KRS-ZY – numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP
Ilość i rodzaj załączników zależna jest od konkretnego stanu faktycznego.

Odblokuj dostęp do pełnej treści

Koszt wynosi 4 zł brutto

Dostęp ważny przez 48h

Odblokuj treśćOświadczam iż zapoznałem się z treścią polityką prywatności serwisu eKRS.pl oraz klauzulą o przetwarzaniu Twoich danych osobowych Oświadczam iż zapoznałem się z treścią regulaminu serwisu eKRS.pl

1 Komentarz

aaa

21 lutego, 2021 at 8:41 am

umowa spółki partnerskiej nie wymaga formy aktu notarialnego a formy pisemnej

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością może utworzyć jedna albo więcej osób (fizycznych lub prawnych) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, z wyłączeniem...

Zamknij