Kto i kiedy musi sporządzać sprawozdanie finansowe ?

Kto i kiedy musi sporządzać sprawozdanie finansowe ?

W niniejszym wpisie postaramy się udzielić prostej i szybkiej odpowiedzi na powyższe pytanie.

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje finansowe o rocznej działalności przedsiębiorstwa. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego reguluje ustawa o rachunkowości.

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań finansowych ?

Obowiązek ten spoczywa na podmiotach prowadzących księgi rachunkowe, oraz te podmioty, które dobrowolnie wybrały jako sposób ewidencjonowania – pełne księgi rachunkowe. Nie ma tutaj znaczenia forma organizacyjna prowadzonej działalności, lecz metoda ewidencjonowania przychodów i rozchodów. Dlatego też obowiązek ten może spoczywać zarówno na spółce kapitałowej (np. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), na spółce osobowej (np. spółce partnerskiej) jak też na osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w ustawowym terminie należy do obowiązków członków zarządów spółek kapitałowych, wspólników prowadzący spraw spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej lub komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo – akcyjnej, likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu upadłościowym, a także członków innych organów zarządzających pozostałymi jednostkami, do których stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

Ustawa o rachunkowości w art. 45 pkt 2 określa dokładnie z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe. Są to:

 • bilans – ukazujący stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.
 • rachunek zysków i strat – ukazujący oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
 • informacja dodatkowa, ukazująca
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.
  • opis przyjętych zasad rachunkowości,
  • metody wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
  • dodatkowe informacje i objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym; proponowany podział zysku lub pokrycia straty;
  • podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,
  • inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe należy sporządzić w języku polskim i w walucie polskiej.

Kiedy złożyć sprawozdanie finansowe

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego winno mieć miejsce nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je do zatwierdzenia właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Termin ten w przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym przypada na dzień 31 marca. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego rozpoczynają bieg terminy do złożenia sprawozdania finansowego wraz z odpisem uchwały o zatwierdzeniu we właściwym rejestrze. Zgodnie z art. 69 pkt 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Termin ten w przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym przypada na dzień 15 lipca.

 

Gdzie złożyć sprawozdanie finansowe

Od 15-03-2018 nie składa się już wnioseków do Krajowego Rejestru Sądowego na formularzu KRS – Z30

Wszelkie dokumenty składane są w portalu S24 należącym do Ministerstwa Sprawiedliwości

Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć na formularzu KRS – Z30 wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności (dotyczy to m. in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych), opinią biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu), protokołem zgromadzenia wspólników zawierającym uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwałę o podziale zysku lub o pokryciu straty. Od wniosku należy uiścić opłatę sądową w wysokości 40 zł oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Odpowiedzialność karna

Należy mieć na uwadze, iż za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych grozi odpowiedzialność karna. Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza się niesporządzenia sprawozdania finansowego, sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie

 

Najwyższy czas ukarać zarządzających spółkami, którzy nie składają sprawozdań finansowych

Jakie informacje zawiera sprawozdanie finansowe ?

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe


Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji może ulec wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Przeczytaj poprzedni wpis:
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT

Kiedy sprawdzić status podatnika VAT ? Status podatnika VAT warto potwierdzić:

Zamknij