Niekaralność w przetargu – kilka wskazówek

Zaświadczenie KRK – kilka praktycznych wskazówek jak uchronić się przed wykluczeniem z postępowania przetargowego.

Dość często ma miejsce praktyka iż oferta do przetargu przygotowywana jest „za pięć dwunasta” by nie powiedzieć że na kolanie. Po złożeniu dokumentów na szybko i na wezwanie Zamawiającego okazuje się, iż brak w ofercie wymaganej informacji z Krajowego Rejestru Karnego (niekaralności).

Co zatem zrobić aby uchronić się przed wykluczeniem z postępowania przetargowego ?


Oto kilka porad:

Zawsze pamiętaj o pobraniu aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego

dla podmiotu zbiorowego (firmy) oraz w stosunku do osoby fizycznej, wspólnika spółki jawnej, partnera / członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, urzędującego członka zarządu spółki z o.o. spółki akcyjnej.

Uzupełnienie dokumentu niekaralności (KRK) możliwe jest tylko wówczas gdy Wykonawca posiada aktualny dokument ale zapomniał go dołączyć do dokumentacji. Na pozyskanie dokumentu z Krajowego Rejestru Karnego po terminie składania ofert jest już za późno.

Wskazanie w zapytaniu do Krajowego Rejestru Karnego błędnej podstawy prawnej udzielenia informacji nie stanowi podstawy do wykluczenia z postępowania.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakie należy przedłożyć do przetargu daje Zamawiającemu możliwość żądania przedłożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24ust.1pkt.4-8 ustawy, w zakresie określonym w art.24ust.1pkt.9 ustawy, a także w zakresie określonym w art.24ust.1 pkt.10i 11 ustawy.

W wielu wypadkach miejsce na fakt iż Wykonawca złoży zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru na podstawie art. 24ust.1 pkt. 4-8 zapominając o art. 24ust.1pkt. 10 i 11 rozporządzenia. Wskazanie w zapytaniu o niekaralność tylko art. 24ust.1 pkt.4-8 ustawy pzp nie powoduje uznania zapytania o niekaralność za błędne i niepotwierdzające braku skazania również za przestępstwa z art. 24ust.1 pkt. 10 i 11. Informacja z KRK dotyczy pełnego zakresu danych z rejestru. Adnotacja „NIE FIGURUJE” oznacza, że w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, osoba lub podmiot, której/go dotyczy zapytanie, nie figuruje w tym rejestrze karnym.
To samo dotyczy informacji o podmiocie zbiorowym – art. 24ust.1 pkt. 9 ustawy pzp, Wykonawca wpisuje podstawę prawną art.24 ust.1 pkt. 4-8 i 10,11 ustawy pzp.
Zgodnie z ustawą o krajowym rejestrze karnym/ tj.z dnia 7 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 654) na wniosek każdej osoby, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na wniosek każdego podmiotu zbiorowego – udostępnia się informacje o treści wszystkich zapisów dotyczących danej osoby lub podmiotu zbiorowego./ art.7 ustawy o krk/

A zatem informacja na dokumencie KRK „Nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych KRK” przesądza o braku karalności w ogóle, jeżeli wniosek nie zawiera ograniczenia do określonego rodzaju i zakresu żądanej informacji.


Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak, kto i kiedy musi sporządzać sprawozdanie finansowe ?

Kto i kiedy oraz jak, musi sporządzać sprawozdanie finansowe ? W niniejszym wpisie postaramy się udzielić prostej i szybkiej odpowiedzi...

Zamknij