Uwaga na listy wysyłane rzekomo przez KRS

zawiadomienie

UWAGA !!!

Krajowy Rejestr Sądowy nie wysyła zawiadomień o dokonanie zapłaty
Jeżeli otrzymałeś/aś taką wiadomość nie musisz wpłacać pieniędzy !!!!

Oto treść wysyłanej wiadomości

Zawiadomienie

Dotyczy: (tutaj sygnatura której składową jest numer KRS)

Krajowy Rejestr Sądowy działający z Art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997 Nr 78 poz. 483) zawiadamia: W związku z pojawieniem się wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 Listopada 2016 dotyczącego podmiotu (tutaj nazwa podmiotu z KRS) widniejącego w Krajowym Rejestrze Sądowym umieszczono Wpis na stronie krs-oniline,com,pl (celowo przecinki zamiast kropek) pod numerem (tutaj numer KRS).

Zgodnie z paragrafem 4. Regulaminu Krajowego Rejestru Sądowego (dostępnego na stronie www,krs-oniline,com,pl/regulamin,html) organ reprezentujący podmiot a w szczególności Zarząd jest niezobligowany do dokonania opłaty w wysokości 400 PLN (słownie: czterysta złotych 00 groszy) na konto o numerze (tutaj nr konta) w nie przekraczalnym terminie 23 listopada 2016 roku. Nieuiszczenie wyżej wymienionej opłaty zaskutkuje natychmiastowym usunięciem wpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dostępnego na stronie krs-oniline,com,pl .

POUCZENIE

Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy informuje, że zgodnie z paragrafem 3 Art. 21 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037) Sąd Rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Przybylski Maciej

Otrzymują:

1x Adresat
1x a/a
1x Prezes KRS


Sunrice System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości.
Plac Andersa 7, 61-894 Poznań KRS 0000621091, NIP: 779-244-30-52, REGON: 364578843
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Kilka istotnych informacji dotyczących wyżej przytoczonego pisma.

Po wnikliwym zapoznaniu się z treścią pisma oraz regulaminem dostępnym na stronie www (podana w treści pisma), możemy dowiedzieć się całkiem ciekawych rzeczy. Mianowicie:

  1. Krajowy Rejestr Sądowy to w istocie nie KRS w myśl ustawy a firma  Sunrice System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

2. Krajowy Rejestr Sądowny – Sunrice System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy Placu Władysława Andersa 7 (kod pocztowy: 61-894), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621091, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, numer NIP 779-244-30-52 oraz numer REGON 364578843, adres e‐mail: kontakt@krs-oniline.com.pl, numer telefonu + 48 61 250 42 20 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik).

  1. Telefon do w/w firmy, z ewentualnymi reklamacjami czynny jest w “każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach pomiędzy 2:00 a 3:00 strefy czasowej UTC + 6″.
  2. Art 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na który powołuje się nadawca pisma nie wspomina o KRS.  Nadawca liczy, że odbiorca czytając pismo, nie sprawdzi, że jest to przepis gwarantujący swobodę działalności gospodarczej.

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny

  1. W piśmie zastosowano sprytny zabieg pisząc iż “Zarząd jest niezobligowany do dokonania opłaty“. Czytając pismo szybko oraz traktując je jako pismo urzędowe, nawet nie zawracamy uwagi na owo “nie” W efekcie wychodzi nam “zobligowany”.
  2. Pismo ma charakter urzędowy a przynajmniej Nadawca taki efekt chciał osiągnąć. Jednak w piśmie brak np.: godła, loga ministerstwa czy urzędowej pieczęci.
  3. Wskazany w piśmie termin zapłaty jest zmienny i zależy od dnia w którym pismo zostało wysłane.
  4. Pismo ewoluuje, wcześniejsze pisma nie zawierały na przykład sformułowania  “niezobligowany” a “zobligowani” oraz powoływało się na paragraf 3 art 22 KSH, który zwyczajnie nie istnieje.
  5. Wspomniany Art 21 KSH paragraf 3 co prawda mówi iż “sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu spółki” ale tylko w nawiązaniu do paragrafu 1. Całość brzmi następująco

Art. 21. § 1. Sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej w przypadku, gdy:

1) nie zawarto umowy spółki,

2) określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem,

3) umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności spółki, kapitału zakładowego lub wkładów,

4) wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisujące statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonywania.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1, jeżeli braki nie zostaną usunięte w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy, sąd ten może, po wezwaniu zarządu spółki do złożenia oświadczenia, wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki.

§ 3. Jeżeli braki, o których mowa w § 1, nie mogą być usunięte, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu spółki.

Co na to Ministerstwo Sprawiedliwości ?

Oto oficjalny komunikat:

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Przykładowy skan wysyłanego pisma

sunrice-system-zawiadomienie


3 komentarze

yogi

28 stycznia, 2017 at 6:37 pm

Dlaczego nasze państwo nic nie robi z takimi oszustami i naciągaczami działającymi legalnie w imię prawa?

Marzena Beata G.

14 czerwca, 2017 at 12:08 am

Skoro wiadomo o oszustwach, wiadomo, że chodzi o wyłudzanie pieniędzy, wiadomo, że nazwa łudząco podobna do oficjalnej nazwy KRS może zmylić adresata pisma, zatem wiadomo o przestęczym procederze – dlaczego w ogóle Sądy Rejestrowe dokonują rejestracji takich spółek?

Wspólnik

2 października, 2017 at 3:56 pm

Takie łudząco podobne do urzędowych pisma powinno się zanosić do prokuratury i prokuratura powinna zająć się takimi oszustami. To ewidentna próba wprowadzenia w błąd i uzyskania w ten sposób korzyści majątkowej. Ale wygodniej łupić uczciwych przedsiębiorców i rączki mieć czyste.

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Gwarancje

Osoby korzystające z systemu eKRS.pl są chronione instytucją tzw. domniemanej prawdziwości zapisów w rejestrze. W związku z tym, nawet jeżeli...

Zamknij