Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego – Przewodnik po formach prawnych w KRS i formularzach

Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do KRS

Przedsiębiorca zagranicznym jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarcza za granica. Dla wykonywania działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały lub przedstawicielstwa z siedziba na terytorium RP. Przy ich tworzeniu przez przedsiębiorców zagranicznych z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) obowiązują takie same zasady jak w przypadku przedsiębiorców polskich.


Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarcza wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego, a rozpaczacie działalności w ramach oddziału następuje po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców KRS.

Utworzenie przedstawicielstwa osoby zagranicznej wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a przedmiotem jego działalności może być wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji samego przedsiębiorcy zagranicznego. Także osoby zagraniczne powołane do promocji gospodarki kraju ich siedziby mogą utworzyć przedstawicielstwo, jeżeli zakres takiego przedstawicielstwa obejmuje wyłącznie promocja i reklama gospodarki tego kraju.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osoba upoważniona w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a ponadto powinien:
* ozywać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczona na język polski nazwa formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów “oddział w Polsce”,
* prowadzić dla oddziału oddzielna rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
* zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności uzasadniających wydanie decyzji o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorca zagranicznego w ramach oddziału na przykład gdy oddział rażąco narusza polskie prawo, nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego lub przedsiębiorca utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, a także wówczas gdy działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej czy innemu ważnemu interesowi publicznemu.
Do likwidacji oddziału przedsiębiorcy zagranicznego stosuje sia odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

W przypadku problemów proszę kontaktować się z serwisem dotpay.pl podając nr zwrotu.

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego następuje na formularzu wniosku rejestrowego KRS-W10, do którego należy załączyć urzędowe formularze konieczne do zgłoszenia odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy. Bada to – w każdym przypadku – druki: KRS-WK z danymi osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (także osób wchodzących w skład organu nadzoru, jeśli taki jest przewidziany) oraz KRS-WM opisujący przedmiot działalności oddziału. Oprócz obligatoryjnych informacji wynikających z przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany podać imię i nazwisko oraz adres na terytorium Polski osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (na formularzu KRS-WJ), dołączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu tej osoby, złożyć odpis aktu założycielskiego, umowy lub statutu, na podstawie którego działa przedsiębiorca zagraniczny oraz uwierzytelnione tłumaczenie na język polski takiego dokumentu. Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru, do akt rejestrowych oddziału należy także złożyć odpis z tego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny otworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż jeden oddział, złożenie wymaganych wyżej dokumentów (ale nie urzędowych formularzy) może nastąpić w aktach jednego z oddziałów, z tym ze w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów należny wskazać oddział, w którego aktach dokumenty zostały złożone, oznaczyć sad, w którym te akta się znajdują i numer oddziału w rejestrze.

Do zgłoszenia należny jednocześnie dołączyć dowód uiszczenia wpisu sadowego (w kwocie 1.000 zł) oraz opląty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym (500 zl).

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników KRS stosowanych przy oddziale przedsiębiorcy zagranicznego

Odblokuj dostęp do pełnej treści

Koszt wynosi 4 zł brutto

Dostęp ważny przez 48h

Odblokuj treśćOświadczam iż zapoznałem się z treścią polityką prywatności serwisu eKRS.pl oraz klauzulą o przetwarzaniu Twoich danych osobowych Oświadczam iż zapoznałem się z treścią regulaminu serwisu eKRS.pl

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zamknij