Nowa wersja serwisu eKRS.pl - zobacz, przetestuj, wyraź opinię
   
     
   
 

Elektroniczny dostęp do dokumentów KRS, RH, Raportów, Sprawozdań finansowych

eRaport eKRS.pl może zawierać następujące informacje:

 • Dane podstawowe
 
  • Dane teleadresowe
  • Ocena firmy
  • Dane identyfikujące
  • Sposób reprezentacji
  • Status
  • Zarząd
  • Wybrane dane finansowe
  • Powiązania kapitałowo finansowe
  • Zległ ości płatnicze
  • Informacje prasowe
 
 • Informacje z KRS
 
  • Informacje podstawowe
   
   • Dane identyfikujące
   • Forma prawna
   • Nazwa rejestrowa
   • Adres rejestrowy
   • Czy firma działa z innymi podmiotami na podstawie umowy cywilnej:
   • Dzień rejestracji firmy w KRS:
   • Czas na jaki utworzono spółkę:
   • Czy wspólnik może mieć jeden czy więcej udziałów:
   • Data podpisania umowy lub statutu firmy
 
  • Udziałowcy
   
   • W dniu rejestracji firma posiadała następujących
   • W dniu xx.xx.xxxx dokonano następujących zmian
 
  • Kapitał zakładowy
   
   • W dniu rejestracji firma posiadała następujący kapitał
   • W dniu xx.xx.xxxx firma posiadała następujący kapitał
 
  • Aktualny zarząd
 
  • Historia zmian w zarządzie
   
   • W dniu rejestracji firma posiadała następujący skład zarządu
   • W dniu xx.xx.xxxx dokonano następujących zmian w składzie zarządu
 
  • Prokurenci
   
   • W dniu xx.xx.xxxx dokonano następujących zmian w składzie prokurentów
 
  • Rodzaj działalności
 
brak wzmianek w raporcie o złożeniu sprawozdania finansowego jest sygnałem, że prawdopodobnie sytuacja finansowa kontrahenta nie jest najlepsza i dlatego sprawozdania finansowe nie są przez niego składane.
 
 • Dane finansowe
 
  • Bilans
 
  • Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna)
 
  • Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)
 
 • Analiza wskaźnikowa
 
 • Analiza branżowa
 
 • Historia zmian w umowie
 • Rada nadzorcza
 
 • Powiązania kapitałowo - osobowe
 
  • Informacje dotyczące osób
  • Informacje dotyczące firm
 
 • Zaległości płatnicze - po podaniu NIP w zamówieniu
 • Dotacje z UE
 • Wygrane przetargi
zamów eRaport eKRS.pl

Wykaz informacji, jakie zawiera plik Excela.

Bilans
   A. Aktywa trwałe
      I. Wartości niematerialne i prawne
         1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
         2. Wartość firmy
         3. Inne wartości niematerialne i prawne
         4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
      II. Rzeczowe aktywa trwałe
         1. Środki trwałe
            a. Grunty w tym prawa wieczyste
            b. Budynki, lokale i obiekty
            c. Urządzenia techniczne i maszyny
            d. Środki transportu
            e. Inne środki trwałe
         2. Środki trwałe w budowie
         3. Zaliczki na środki trwałe
      III. Należności długoterminowe
         1. Od jednostek powiązanych
         2. Od pozostałych jednostek
      IV. Inwestycje długoterminowe
         1. Nieruchomości
         2. Wartości niematerialne i prawne
         3. Długoterminowe aktywa finansowe
            a. W jednostkach powiązanych
               i. udziały lub akcje
               ii. inne papiery wartościowe
               iii. udzielone pożyczki
               iv. inne długoterminowe aktywa finansowe
            b. W pozostałych jednostkach
               i. udziały lub akcje
               ii. inne papiery wartościowe
               iii. udzielone pożyczki
               iv. inne długoterminowe aktywa finansowe
         4. Inne inwestycje długoterminowe
      V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
         1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
         2. Inne rozliczenia międzyokresowe
   B. Aktywa obrotowe
      I. Zapasy
         1. Materiały
         2. Półprodukty i produkty w toku
         3. Produkty gotowe
         4. Towary
         5. Zaliczki na dostawy
      II. Należności krótkoterminowe
         1. Należności od jednostek powiązanych
            a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty
               i. Do 12 miesięcy
               ii. Powyżej 12 miesięcy
            b. Inne
         2. Należności od pozostałych jednostek
            a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty
               i. Do 12 miesięcy
               ii. Powyżej 12 miesięcy
            b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS
            c. Inne
            d. Dochodzone na drodze sądowej
      III. Inwestycje krótkoterminowe
         1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
            a. W jednostkach powiązanych
               i. Udziały lub akcje
               ii. Inne papiery wartościowe
               iii. Udzielone pożyczki
               iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
            b. W pozostałych jednostkach
               i. Udziały lub akcje
               ii. Inne papiery wartościowe
               iii. Udzielone pożyczki
               iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
            c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
               i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
               ii. Inne środki pieniężne
               iii. Inne aktywa pieniężne
         2. Inne inwestycje krótkoterminowe
      IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
   Aktywa razem
   A. Kapitał (fundusz) własny
      I. Kapitał (fundusz) podstawowy
      II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
      III. Udziały (akcje) własne
      IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
      V. Kapitał z aktualizacji wyceny
      VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
      VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
      VIII. Zysk (strata) netto
      IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
   B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
      I. Rezerwy na zobowiązania
         1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.
         2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
            a. Długoterminowa
            b. Krótkoterminowa
         3. Pozstałe rezerwy
            a. Długoterminowa
            b. Krótkoterminowa
      II. Zobowiązania długoterminowe
         1. Wobec jednostek powiązanych
         2. Wobec pozostałych jednostek
            a. Kredyty i pożyczki
            b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
            c. Inne zobowiązania finansowe
            d. Inne
      III. Zobowiązania krótkoterminowe
         1. Wobec jednostek powiązanych
            a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności
               i. Do 12 miesięcy
               ii. Powyżej 12 miesięcy
            b. Inne
         2. Wobec pozostałych jednostek
            a. Kredyty i pożyczki
            b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
            c. Inne zobowiązania finansowe
            d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności
               i. Do 12 miesięcy
               ii. Powyżej 12 miesięcy
            e. Zaliczki otrzymane na dostawy
            f. Zobowiązania wekslowe
            g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń
            h. Z tytułu wynagrodzeń
            i. Inne
         3. Fundusze specjalne
            a. ZFSS
            b. ZFRON
            c. Pozostałe
      IV. Rozliczenia międzyokresowe
         1. Ujemna wartość firmy
         2. Inne rozliczenia międzyokresowe
            a. Długoterminowe
            b. Krótkoterminowe
   Pasywa razem
Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna)
   A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym:
      -od jednostek powiązanych
      I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
      II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
   B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym:
      -jednostkom powiązanym
      I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
      II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
   C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
   D. Koszty sprzedaży
   E. Koszty ogólnego zarządu
   F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
   G. Pozostałe przychody operacyjne
      I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
      II. Dotacje
      III. Inne przychody operacyjne
   H. Pozostałe koszty operacyjne
      I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
      II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
      III. Inne koszty operacyjne
   I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)
   J. Przychody finansowe
      I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym
         - od jednostek powiązanych
      II. Odsetki w tym
         - od jednostek powiązanych
      III. Zysk ze zbycia inwestycji
      IV. Aktualizacja wartości inwestycji
      V. Inne
   K. Koszty finansowe
      I. Odsetki w tym:
         - dla jednostek powiązanych
      II. Strata ze zbycia inwestycji
      III Aktualizacja wartości inwestycji
      IV. Inne
   L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K)
   M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II)
      I. Zyski nadzwyczajne
      II. Straty nadzwyczajne
   N. Zysk (strata) brutto (L-+M)
   O. Podatek dochodowy
   P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
   R. Zysk (strata) netto (N-O-P)
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)
   A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
      -od jednostek powiązanych
      I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
      II. Zmiana stanu produktów
      III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.
      IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
   B. Koszty działalności operacyjnej
      I. Amortyzacja
      II. Zużycie materiałów i energii
      III. Usługi obce
      IV. Podatki i opłaty w tym:
         - podatek akcyzowy
      V. Wynagrodzenia
      VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
      VII. Pozostałe koszty rodzajowe
      VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
   C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
   D. Pozostałe przychody operacyjne
      I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
      II. Dotacje
      III. Inne przychody operacyjne
   E. Pozostałe koszty operacyjne
      I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
      II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
      III. Inne koszty operacyjne
   F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
   G. Przychody finansowe
      I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym
         - od jednostek powiązanych
      II. Odsetki w tym
         - od jednostek powiązanych
      III. Zysk ze zbycia inwestycji
      IV. Aktualizacja wartości inwestycji
      V. Inne
   H. Koszty finansowe
      I. Odsetki w tym:
         - dla jednostek powiązanych
      II. Strata ze zbycia inwestycji
      III Aktualizacja wartości inwestycji
      IV. Inne
   I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H)
   J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)
      I. Zyski nadzwyczajne
      II. Straty nadzwyczajne
   K. Zysk (strata) brutto (I-+J)
   L. Podatek dochodowy
   M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
   N. Zysk (strata) netto (K-L-M)
zamów eRaport eKRS.pl


Krajowy Rejestr Sądowy OnLine - eKRS.pl Copyright 2007-2016  eKRS jest znakiem zastrzeżonym

-
-
-
-
-