Jakie informacje zawiera sprawozdanie finansowe ?

Sprawozdanie finansowe składa się co do zasady z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Elementami sprawozdania finansowego są:

 • bilans;
 • rachunek zysków i strat;
 • informacja dodatkowa, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Każda firma, która musi przygotować sprawozdanie finansowe, musi je złożyć nie tylko w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale również we właściwym urzędzie skarbowym. Jeśli taki obowiązek nie będzie spełniony, przedsiębiorcę czekają konsekwencje karne.

 

Do rejestru KRS składane jest:

 • roczne sprawozdanie finansowe;
 • opinia biegłego rewidenta w sytuacji, gdy sprawozdanie podlegało badaniu;
 • odpis uchwały albo postanowienia, które mówią o tym, że roczne sprawozdanie jest zatwierdzone. Jednocześnie informujemy o podziale zysku lub pokryciu straty.

Oprócz wskazanych wyżej elementów, sprawozdanie finansowe niektórych podmiotów (jednostek) może dodatkowo zawierać:

 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • zestawienie zmian w aktywach netto
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie lokat,
 • zestawienie informacji dodatkowych.

Wszystkie te dokumenty sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

Począwszy od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe  e-sprawozdania) muszą być sporządzane w formie elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku spółek kapitałowych, komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych trzeba też przekazać sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie z działalności jest osobnym dokumentem.

Informuje ono o stanie majątku firmy, a także jej sytuacji finansowej. Pozwala to ocenić działalność w poprzednich latach i zaplanować przyszłe działania. Sprawozdanie musi zawierać informację o ryzykach i zagrożeniach. Chodzi tu szczególnie o wszystko to, co może wpływać na podmiotu.


2 komentarze

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nowej Wsi Głubczyckiej 34 a

21 czerwca, 2019 at 8:36 am

Czy dokumenty do KRS 0000127934 zostały pomyslnie dostarczone, Sprawozdanie finansowe uchwały o podziale zysków lub straty, informacje dodatkową za rok 2018. Diękuje.

Zostaw komentarz

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji może ulec wydłużeniu.
Przeczytaj całość

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zamknij