Sygnatury akt w sprawach sądowych – repertoria

Pragniemy przybliżyć Państwu tematykę związaną z “numeracją” spraw sądowych.

Sygnatura akt – alfanumeryczne oznaczenie akt danej sprawy rozpoznawanej przez sąd, a także przez inny organ władzy publicznej. Oznaczenie to służy jako identyfikator sprawy i jednocześnie zawiera w sobie najważniejsze informacje o rodzaju sprawy i trybie postępowania.

W sądach powszechnych zasady ustalania sygnatury akt określa Instrukcja sądowa.

Ogólne zasady tworzenia sygnatury ustala § 31 ust. 1 Instrukcji. Zgodnie z nim, sygnatura składa się z:

 1. cyfry rzymskiej, określającej wydział danego sądu, w którym sprawa się toczy;
  1. jeżeli wydział dzieli się dodatkowo na sekcje, to dodaje się cyfrę arabską określającą daną sekcję;
 2. oznaczenia repertorium (ewentualnie wykazu);
 3. numeru porządkowego, pod jakim dana sprawa została zarejestrowana w repertorium w danym roku;
 4. ostatnich dwóch cyfr oznaczenia roku, w którym akta zostały założone – po znaku łamania „/”.

Przykładowo sygnatura akt IX 2 GC 24/2016 (albo: IX.2.GC.24/2016) oznacza sprawę rozpoznawaną przez wydział IX danego sądu, zarejestrowaną w repertorium „GC” (z czego wynika, że jest to sprawa gospodarcza rozpoznawana w procesie o uchylanie wyroku sądu polubownego) pod pozycją 24, zaś akta sprawy zostały założone w 2016 roku.

Repetorium to spis rzeczy, skorowidz, ułatwiający znalezienie potrzebnej informacji w jakimś zbiorze.

Co jednak kryje się pod danym zestawieniem znaków ?
Czy otrzymując korespondencję z sądu możemy określić “o co chodzi” zanim ją przeczytamy ?

Sprawy gospodarcze

Podstawa prawna: § 147 i 148 Instrukcji.

 1. W wydziałach gospodarczych sądów rejonowych (sądach gospodarczych) prowadzi się następujące repertoria:
  1. „GC” – dla wszczętych przed tym sądem spraw gospodarczych rozpoznawanych w procesie na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego;
  2. „GNs” – dla wszczętych przed tym sądem spraw gospodarczych rozpoznawanych w trybie postępowania nieprocesowego;
  3. „GNc” – dla spraw wszczętych przed tym sądem w trybie postępowania nakazowego i upominawczego;
  4. „GCo” – dla innych spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie i o sądzie polubownym;
  5. wykaz „GCps” – w którym rejestruje się wnioski o udzielenie pomocy sądowej w sprawach gospodarczych.
 2. W wydziałach gospodarczych sądów okręgowych (okręgowych sądach gospodarczych) prowadzi się następujące repertoria:
  1. „GC”
  2. „GNs”
  3. „GNc”
  4. „GCo”
  5. „Ga” – dla spraw gospodarczych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;
  6. „Gz” – dla spraw gospodarczych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia rejonowych sądów rejonowych i zarządzenia wydane w postępowaniu przed tymi sądami.

Sprawy rejestrowe

Podstawa prawna: § 161 – 163 Instrukcji[1]

W wydziałach rejestrowych sądów rejonowych (sądach rejestrowych) oraz wydziałach cywilnych sądów okręgowych nie prowadzi się repertoriów. Ich funkcję pełnią wykazy.

 1. W sądach rejonowych:
  1. „Ns-Rej. KRS” – dla spraw dotyczących wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz dla innych spraw rozpoznawanych przez sąd rejestrowy, których przedmiotem nie są wnioski o wpis;
  2. „Ns-Rej. Za” – dla spraw o wpis do rejestru zastawów.
 2. W sądzie okręgowym:
  1. „Ns-Rej. Pr” – dla spraw z zakresu rejestru dzienników i czasopism.
 3. W Sądzie Okręgowym w Warszawie:
  1. „Ns-Rej. Ew. R” – dla spraw z zakresu ewidencji partii politycznych;
  2. „Ns-Rej. FE” – dla spraw z zakresu rejestracji funduszy emerytalnych;
  3. „Ns-Rej. FI” – dla spraw z zakresu rejestracji funduszy inwestycyjnych.

Sprawy upadłościowe i naprawcze

Podstawa prawna: § 198 Instrukcji

W wydziałach gospodarczych sądów rejonowych, rozpoznających sprawy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (sądach upadłościowych), prowadzi się następujące repertoria i wykaz (jeżeli inaczej nie zaznaczono, chodzi o repertorium):

 1. „GU” – dla spraw o ogłoszenie upadłości, dla spraw o wtórne postępowanie upadłościowe oraz o uznanie zagranicznego postępowania upadłościowego, a także o uchylenie i zmianę orzeczenia o uznaniu,
 2. „GUp” – dla spraw upadłościowych po ogłoszeniu upadłości, w tym dla wtórnych postępowań upadłościowych;
 3. „GN” – dla spraw z zakresu postępowania naprawczego;
 4. „Gzd” – dla spraw o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. „GUo” – dla wszczętych przed sądem upadłościowym spraw rozpoznawanych według przepisów o procesie, w szczególności powództwa o wyłączenie z masy upadłości;
 6. wykaz „GUu” – dla spraw o zmianę i uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

 


1 Komentarz

Piotrek

29 kwietnia, 2017 at 7:00 pm

Dziękuję za sporo przydatnych informacji. Temat jest mi bliski 🙂

Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zamknij