Odpis czy wyciąg z KRS – jaka jest różnica ?

Odpis i wyciąg z KRS. Co to jest i jaka jest między nimi różnica ?

W kilku prostych słowach postaramy się na te pytanie odpowiedzieć.

Odpis z KRS

Odpis z KRS zwany również wypisem, jest podstawowym dokumentem ukazującym stan prawny danego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego.
To właśnie z tym dokumentem, należy zapoznać się w pierwszej kolejności, podejmując decyzję o współpracy.

Odpis zawiera szereg istotnych informacji o podmiocie które podzielone są tematycznie na 6 działów.

Każdy odpis zawiera następujące 6 działów:

  1. Dział I zawiera dane o nazwie lub firmie podmiotu, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, siedzibę i adres oraz ewentualne oddziały danego przedsiębiorcy. W dalszej części znajdują się informacje na temat wcześniejszej rejestracji przedsiębiorcy lub dane na temat sposobu powstania podmiotu, jeśli powstał w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału. Zamieszczona jest w nim również informacja o numerach NIP i REGON. Istotnym elementem działu I jest informacja o umowie spółki lub statucie, na podstawie którego działa przedsiębiorca.
  2. Dział II zawiera informacje o sposobie reprezentacji podmiotu oraz dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego wraz ze sposobem reprezentacji lub wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki osobowej. Informacje o organie nadzoru, jeżeli występuje oraz o jego składzie osobowym. Dział ten zawiera również informacje o prokurze, osobach pełniących tę funkcję i rodzaju udzielonej prokury.
  3. Dział III zawiera przedmiot działalności przedsiębiorcy według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności, wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, uchwały o jego zatwierdzeniu, sprawozdania z działalności jednostki oraz o złożeniu opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, jeżeli przedmiotowe sprawozdanie podlegało badaniu – wraz ze wskazaniem okresu, za który zostały złożone wszystkie wymienione wcześniej dokumenty.
  4. Dział IV zawiera informacje o powstaniu zaległości podatkowych, celnych oraz z tytułu składek za ubezpieczenia społeczne, a także o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przeciwko dłużnikowi z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Zawiera również informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
  5. Dział V zawiera wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora.
  6. Dział VI zawiera informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego, dane likwidatorów bądź zarządców wraz ze sposobem reprezentacji. Również dane o połączeniu lub przekształceniu przedsiębiorcy, informacja o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu postępowania naprawczego wraz z danymi syndyka albo zarządcy przymusowego.

Wyciąg z KRS

Ustawodawca przewidział możliwość pobierania informacji z każdego z w/w działów (6) osobno. Każdy z tych działów pobrany osobno nazywa się wyciągiem z KRS. Można zatem przyjąć iż każdy dział jest wyciągiem z KRS. Idąc dalej należy stwierdzić że każdy odpis z KRS składa się z 6-iu wyciągów.

Tak wiec wynika z tego że wypis z KRS jest składową odpisu z KRS. A chcąc uzyskać tylko jedną interesującą Nas informację nie ma potrzeby zamawiać całego odpisu a tylko wyciąg z jednego działu.

 

 

CI KRS-COD

Wniosek o wydanie odpisu aktualnego / pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o wydanie odpisu aktualnego / pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego
Odpis jest najczęściej zamawianym dokumentem KRS ukazującym stan obecny danego podmiotu Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu (powstania podmiotu), z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu. Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów (dane obecne) w rejestrze pod danym numerem KRS.
CI KRS-CWY

Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
Odpis z KRS składa się z 6-ciu działów, każdy z działów możesz pobrać osobno (jeżeli nie potrzebujesz całego odpisu). Dokument z wybranymi działami z odpisu nazywa się wyciągiem. Jeżeli chcesz zobaczyć co zawiera poszczególny dział
kliknij tutaj.

Dla podmiotów wykreślony z KRS wydawany jest tylko odpis pełny


Komunikat - koronawirus

Szanowni Państwo
Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, niektóre usługi posiadają dłuższy termin realizacji, zlecenia przyjmowane są na bieżąco 24h/7, jednak czas ich realizacji moze ulec wydłużeniu.

Przeczytaj poprzedni wpis:
zawiadomienie
Uwaga na listy wysyłane rzekomo przez KRS

UWAGA !!! Jeżeli otrzymałeś/aś taką wiadomość nie musisz wpłacać pieniędzy !!!!

Zamknij