Zobacz też: ApostilleLegalizacjaza zgodność z oryginałem • Monitor sądowy • Duplikaty: NIP i REGONKRZCRZSKRK
   
     
   
 

Elektroniczny dostęp do dokumentów KRS, RH, Raportów, Sprawozdań finansowych

Regulamin ReGON

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usługi ReGON.
§ 2
Operatorem usługi ReGON jest firma MIERZWA GROUP
§ 3
Zlecenia wyszukiwania informacji o przechowywani dokumentacji płacowo osobowej, dokonać może każda osoba fizyczna lub prawna.
 
REALIZACJA
§ 4
Zlecenie za zrealizowane uważa się w chwili wysłania przez eKRS.pl odpowiedniej informacji pod wskazany adres e-mail, jaki podał Zleceniodawca w zamówieniu.
§ 5
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu zamówienia lub kontakt telefoniczny z numerem 708888108 i przekazanie niezbędnych informacji (numer NIP) w celu rozpoczęcia świadczenia usługi.
§ 6
1. Klient wypełniając formularz zamówienia i przesyłając go do eKRS.pl składa ofertę kupna usługi.
2. Klient dzwoniąc na numer 708888108 informowany jest o kosztach związanych z opłatą za infolinię.
§ 7

1. Zlecenia opłacone (informacja od operatora płatności dotpay) w dniu roboczym przed godziną 12:00 mogą być realizowane tego samego dnia. Zlecenia opłacone w dniu roboczym po godzinie 12:00 realizowane są następnego dnia roboczego.

2. Zlecenia telefoniczne realizowane są w trakcie połączenia.

§ 8

1. Czas realizacji i dostawy zamówień nie obejmuje sobót, niedziel oraz świąt.

2. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00. Informacja o dostępności Konsultanta wyświetlana jest na stronie www

§ 9
Zlecenie uznaje się za złożone w momencie zaakceptowania przez Zleceniodawcę formularza zlecenia wypełnionego na stronie Usługodawcy.
 
CZAS REALIZACJI
§ 10

1. Zlecenia realizowane są do 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia płatności w szczególnych wypadkach nie więcej niż 48 godzin.

2. Zlecenia telefoniczne realizowane są w trakcie połączenia.

§ 11
Zlecenia złożone w godzinach 07.00 do 11.00 mogą być zrealizowane w ciągu 12 godzin.
§ 12
Zlecenia złożone w dzień poprzedzający dzień wolny od pracy lub złożone w dzień wolny od pracy realizowane są w następny dzień pracujący.
§ 13
W przypadku wydłużonego czasu realizacji Zlecenia, informacja taka widoczna będzie na stronie głównej serwisu eKRS.pl
 
WYSYŁKA
§ 14
W przypadku wybrania opcji wysyłki pocztą email, na wskazany w formularzu adres email wysyłany jest link, z którego można pobrać zamówiona informację. Informacja wysyłana jest w postaci pliku pdf.
§ 15
eKRS.pl (Operator) nie ponosi odpowiedzialności za błędy leżące po stronie Zleceniodawcy w skutek, których Zleceniodawca nie będzie mógł odebrać zamówionych dokumentów.
Do błędów należą między innymi:
- błędne ustawienie konta pocztowego,
- brak możliwości odbierania/wyświetlania załączników,
- różnego rodzaju ustawienia na serwerze Zleceniodawcy - operatora Zleceniodawcy,
- inne nie leżące po stronie Operatora.
§ 16
Zamówione dokumenty wysyłane są na serwer, z którego można je pobrać w dowolnej chwili przez okres 14 dni.
WYŁACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 17

Błędne wypełnienia formularza zlecenia (błędne dane, numer REGON) powoduje brak możliwości uzyskania odpowiedniej informacji o dokumentacji. W takim przypadku usługę traktuje się jako zrealizowaną a koszty poniesione przez Zleceniodawcę nie zostają zwracane.

eKRS.pl nie sprawdza poprawności wpisanych danych do formularzy zamówień, nie waliduje danych.

§ 18
Serwis eKRS.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. błędy w dokumentach wydanych Zleceniobiorcy przez urzedy,
 2. uszkodzenie przesyłki przez PPP Poczta Polska lub Kuriera,
 3. opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane przez instytucję wydającą dokumenty.
 4. inne błędy i nieprawidłowości niezawinione bezpośrednio przez Zleceniobiorcę.
 
REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
§ 19

Zleceniodawca ma prawo zrezygnować z złożonego zamówienia w czasie 1 godziny (60 minut) od jego złożenia. Po tym czasie zamówienie przechodzi w stan realizacji i wycofanie go jest już nie możliwe. W celu rezygnacji z zamówienia należy wejść na stronę http://www.ekrs.pl/kontakt. Informacja o możliwości rezygnacji z zamówienia wysyłana jest wraz z informacją potwierdzającą złożenie zamówienia na adres email podany w formularzu zamówienia. Rezygnacja z zamówienia nie jest obarczona żadnymi kosztami.

Powyzszy punkt nie dotyczy obsługi telefonicznej poprzez infolinię.

KOSZT I OPŁATY
§ 20

Serwis eKRS.pl zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień, od których otrzymano potwierdzenie wpłaty od operatora płatności dotpay.pl lub faksem/e-mailem.

Powyzszy punkt nie dotyczy obsługi telefonicznej poprzez infolinię.

§ 21

W przypadku wybrania opcji płatności przelew lub przekaz pocztowy, potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na fax (022) 2923719 lub wysłać za pomocą strony http://www.ekrs.pl/platnosci/potwierdzenie_wplaty.php. Z uwagi na fakt, iż płatności dokonana na poczcie "idzie" około 2 dni prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty, faksem aby przyśpieszyć czas realizacji zlecenia.

Powyzszy punkt nie dotyczy obsługi telefonicznej poprzez infolinię.

§ 22
Podane w formularzu zamówienia ceny usług wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
§ 23

W przypadku zamówienia nieopłaconego w terminie do 3 (trzech) dni od daty złożenia zamówienia, Operator ma prawo (może) skontaktować się z Zleceniodawcą na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail) lub podany numer telefonu celem sprawdzenia aktualności zamówienia. Jeżeli Zleceniodawca potwierdzi realizację złożonego zamówienia, Operator przystępuje do jego realizacji.

Powyzszy punkt nie dotyczy obsługi telefonicznej poprzez infolinię.

§ 24

Składając zamówienie Zleceniodawca/Klient zobowiązuje się dokonać płatności za pomocą płatności OnLine poprzez serwis dotpay.

Powyzszy punkt nie dotyczy obsługi telefonicznej poprzez infolinię.

§ 25
Serwis eKRS.pl nie prowadzi usługi za pobraniem.
§ 26
Za usługę ReGON pobierane jest wynagrodzenie w wysokości określonej przez aktualny cennik. Aktualny cennik jest umieszczony na stronie internetowej http://www.ekrs.pl/ekrs/ekrs_cennik.php.
§ 27
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 
DOCHODZENIE ROSZCZEŃ FINANSOWYCH
§ 28
Strony ustalają, iż w przypadku trudności w wyegzekwowaniu kwoty zamówienia od Zleceniodawcy, Operator przekaże sprawę do: Biuro Obsługi Wierzytelności MIERZWA INKASO, 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 32, tel/fax: 032-266-32-98, 0-516-682-977, www.mierzwainkaso.pl
§ 29
Od zamówienia nieopłaconego w terminie, Zleceniodawca zobowiązany zapłacić Operatorowi za każdy dzień opóźnienia odsetki od zadłużenia przeterminowanego wg rocznej stopy oprocentowania równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP/dwukrotności stopy odsetek ustawowych. Aktualna stopa tych odsetek wynosi 26%.
§ 30
W przypadku niespłacenia przez Zleceniodawcę należności w terminie, Zleceniodawca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów obsługi nieterminowej spłaty, w szczególności:
- koszty wezwań do zapłaty (10 zł),
- koszty działań windykacyjnych (każda wizyta windykatora: 100 zł),
- kosztów sądowych, procesowych, egzekucyjnych, pomocy prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, ustawą o kosztach sądowych, o komornikach sadowych i egzekucji, ustawowych opłat za czynności adwokackie i radców prawnych
§ 31
Należności podlegają zaspokojeniu w następującej kolejności (o ile Operator nie zadecyduje inaczej): koszty dochodzenia należności (wezwań do zapłaty, procesowe, egzekucyjne i inne), odsetki, prowizje, należność główna.
 
F VAT
§ 32
F VAT wysyłana jest do Zleceniodawcy w przypadku zaznaczenia opcji w polu dane do F VAT " zaznacz to pole, jeśli chcesz F VAT".
§ 33

F VAT wysyłana jest Zleceniodawcy na wskazany w zamówieniu adres zależny od wybranej opcji wysyłki.

  rodzaj wysyłki F VAT
1 list polecony priorytet F VAT papierowa dołączona do dokumentów w przesyłce
2 Kurier F VAT papierowa dołączona do dokumentów w przesyłce
3 e-mail F VAT z podpisem elektronicznym dołaczona do pobieranych dokumentów
4. fax F VAT z podpisem elektronicznym wysyłana na adres e-mail
  e-mail i list F VAT papierowa dołączona do dokumentów w przesyłce
5 e-mail F VAT z podpisem elektronicznym dołaczona do pobieranych dokumentów
Faktura elektroniczna
 • Faktura elektroniczna nazywana w literaturze e-fakturą jest dokumentem wystawianym, przesyłanym i przechowywanym w formie elektronicznej. E- faktura od dnia 14 lipca 2005 roku ma walor faktury papierowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005) co oznacza, że na jej podstawie można rozliczać się z Urzędem Skarbowym lub innym, właściwym Organem.
 • Dokument wysyłany jest drogą e-mail w postaci pliku *pdf z bezpiecznym e-podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 • E-faktura podpisana bezpiecznym e-podpisem musi być przechowywana zarówno przez wystawcę jak i odbiorcę. Powinna ona być przechowywana w formie elektronicznej, w formacie w jakim została wystawiona, nie można ingerować w jej treść. Czas obowiązkowego przechowywania dokumentu nie różni się od czasu wymaganego dla tradycyjnych faktur tj. pięć pełnych lat od dnia wystawienia dokumentu.

Faktura tradycyjna
 • Faktura VAT przekazywana drogą mailową w postaci pliku PDF, nabiera znaczenia jako dowód księgowy, dopiero w momencie jej wydrukowania, uznania przez kontrahenta oraz przyporządkowania do odpowiedniej ewidencji rachunkowej. Faktury tradycyjne wystawiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. "W sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatków, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, od towarów i usług".
 • Na fakturze VAT papierowej nie są wymagane podpisy wystawcy i odbiorcy. Dlatego wysyłany w postaci pliku PDF obraz faktury nie jest opatrzony podpisem.
 • Podatnicy zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z Ordynacji podatkowej są zobowiązani do przechowywania oryginałów oraz kopii faktur VAT do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dokumenty te, przechowuje się w oryginalnej postaci, wydrukowane w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.
W przypadku korzystania z infolinii, fakturą za usługę jest faktura / rachunek za usługi telefoniczne danego operatora.
§ 34
F VAT wystawiana jest zgodnie z danymi podanymi w formularzu w zakładce "dane do F VAT".
Wszelkie korekty związane z błędnym wypełnieniem formularza wysyłane są na koszt Zleceniodawcy.
 
REKLAMACJE
§ 35

Reklamacje można przesyłać za pomocą strony www.ekrs.pl/kontakt/ wybierając "Reklamacja"

Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych

 
ZWROT ŚRODKÓW
§ 36
 1. W przypadku anulowania/rezygnacji z realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę (z winy/nie dopatrzenia Zleceniodawcy) przed rozpoczęciem/zrealizowaniem zlecenia, zwrot wpłaconych środków za zlecenie zostaje pomniejszony o koszt przelewu który na chwile obecną wynosi 1 zł.
 2. W przypadku anulowania/rezygnacji z realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę (z winy/nie dopatrzenia Zleceniodawcy) po rozpoczęciu realizacji zlecenia ale przed jego zrealizowaniem (np. wydłużony czas realizacji zlecenia o którym został Zleceniodawca poinformowany telefonicznie, poprzez e-mail, www, etc) zwrot wpłaconych środków za zlecenie zostaje pomniejszony o poniesione koszty przez Zleceniobiorcę związane z realizacją zlecenia.
 3. W przypadku anulowania/rezygnacji z realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę (z winy/nie dopatrzenia Zleceniodawcy) po zrealizowaniu zlecenia zwrot wpłaconych środków za zlecenie nie może być uwzględniony, chyba że zamówienie zostało zrealizowane błędnie. W takim wypadku środki zostają zwrócone w 100%.
 4. W przypadku anulowania/rezygnacji z realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę (z winy/nie dopatrzenia Zleceniobiorcy) zwrot wpłaconych środków za zlecenie zostaje wykonany w pełnej wpłaconej kwocie.
 5. Jeżeli wpłata środków nastąpiła poprzez serwis płatności elektronicznych dotapy.pl (lub inny tego typu) polecenie zwrotu środków zostanie przekazane dotpay.pl w przeciągu 7 dni roboczych od otrzymania dyspozycji zwrotu środków. W innym przypadku środki zostaną zwrócone na numer rachunku bankowego z którego otrzymano wpłatę
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37
Korzystanie z niniejszego serwisu, jest jednoznaczne z tym, iż Zleceniodawca zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego warunki.
§ 38
Serwis eKRS.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Użytkowników adresy poczty e-mail informacji dotyczących serwisu eKRS.pl oraz informacji dotyczących podmiotów bezpośrednio powiązanych z działalnością MIERZWA GROUP
§ 39
Serwis eKRS.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, cenniku i niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie. Wszystkie zmiany w ofercie i Regulaminie zaczynają obowiązywać w momencie ich wprowadzenia.
§ 40
Klient składając zamówienie wyraża bezwarunkową zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
§ 41
Zleceniodawca / Użytkownik będący konsumentem składając Zamówienie wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10 dni od złożenia Zlecenia w związku z czym, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
§ 42
Żadna ze stron nie będzie uznana za nie wywiązującą się z treści niniejszego regulaminu w przypadku, gdy nie będzie w stanie spełnić zobowiązania wynikającego z Regulaminu z powodu działania siły wyższej, a w szczególności z powodu pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej katastrofy, embargo, wojny lub z powodu innych okoliczności pozostających poza kontrolą stron.
§ 43
Regulamin niniejszy podlega prawu polskiemu i to prawo będzie stosowane w razie sporów wynikających lub pozostających w związku z Zamówieniem ReGON. Spory powstałe między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą/Usługodawcą, a wynikające lub pozostające w związku z mocą, interpretacją lub stosowaniem Regulaminu lub niektórych jego postanowień będą rozstrzygane uprzednio przez strony w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu strony poddają rozstrzygnięcie sporu wynikającego z realizacji niniejszego Regulaminu Sądowi Powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy/Usługodawcy.
 
 

Opłać zamówienie

Tutaj możesz opłacić zamówienie
Opłać zamówienie

Fachowe czasopisma - kupuj taniejKrajowy Rejestr Sądowy OnLine - eKRS.pl Copyright 2007-2015  eKRS jest znakiem zastrzeżonym

-
-
-
-