Nowa wersja serwisu eKRS.pl - zobacz, przetestuj, wyraź opinię
   
     
   
 

Elektroniczny dostęp do dokumentów KRS, RH, Raportów, Sprawozdań finansowych


Informacje jakie może zawierać odpis z KRS

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
  Ostatni wpis
    1. Numer wpisu
2. Sygnatura Akt
3. Oznaczenie sądu
   
dział 1 Rubryka1 - Dane podmiotu:
    1. Oznaczenie formy prawnej
2. Numer REGON/NIP
3. Firma pod którą spólka istnieje
4. Dane o wcześniejszej rejestracji np RHB
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej ?
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego
   
  Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
    1. Siedziba
2. Adres
  Rubryka 3 - Oddziały
     
  Rubryka 4 - Informacje o umowie
    1. informacje o zawarciu lub zmianach w umowie spółki / statucie
     
  Rubryka 5
    1. Czas na jaki została utworzona spółka
2. Oznaczenie pisma innego niz Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki
3. Wspólnik może mieć
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji ?
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku ?
     
  Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
     
  Rubryka 7 - Dane wspólników / Jedynego akcjonariusza
   

1. Nazwisko / Nazwa lub firma
2. Imiona
3. Numer Pesel/Regon
4. Numer KRS
5. Posiadane przez wspólnika udziały
6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki ?

     
  Rubryka 8 - Kapitał spółki
    1. Wysokość kapitału zakładowego
2. Wysokość kapitału docelowego
3. Liczba akcji wszystkich emisji
4. Wartość nominalna akcji
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego
6. Wartośc nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podrubryka 1 - Informacja o wniesieniu aportu
 
  Rubryka 9 - Emisja akcji
   

1. Nazwa serii akcji
2. Liczba akcji w danej serii
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowana
Podrubryka 1 - Informacja o wniosieniu aportu

 
  Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych
 
  Rubryka 11 - Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów supskrypcyjnych ?

dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania spółki
    1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki
2. Sposób reprezentacji podmiotu
   
  Podrubryka 1- Dane osób wchodzących w skład organu
    1. Nazwisko / Nazwa lub firma
2. Imiona
3. Numer PESEL/REGON
4. Numer KRS
5. Funkcja w organie reprezentacyjnym
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach ?
7. Data do jakiej została zawieszona
     
  Rubryka 2 - Organ nadzoru
    1. Nazwa organu
  Podrubryka 1 - Dane wspólników reprezentujących spółkę / dane osób wchodzących w skład organu
    1. Nazwisko / Nazwa lub firma
2. Imiona
3. Numer PESEL/REGON
4. Numer KRS
     
  Rubryka 3 - Prokurenci
    1. Nazwiska
2. Imiona
3. Numer PESEL
4. Rodzaj prokury

dział 3 Rubryka 1 - przedmiot działalności
    1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy
     
  Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
    1. Rodzaj dokumentu
2. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu .
     
  Rubryka 3 - Sprawozdanie grupy kapitałowej
    1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
2. Opinie biegłego rewidenta
3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej
     
  Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

dział 4 Rubryka 1 - Zaległości
     
  Rubryka 2 - Wierzytelności
     
  Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.
     
  Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucji

dział 5 Rubryka 1 - Kurator

dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja
     
  Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
     
  Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
   
  Rubryka 4 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
    Podrubryka 1 - Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Podrubryka 2 - Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
     
  Rubryka 5 - Informacje o postępowaniu upadłościowym
     
  Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
     
  Rubryka 7 - Informacje o postępowaniu naprawczym


Krajowy Rejestr Sądowy OnLine - eKRS.pl Copyright 2007-2016  eKRS jest znakiem zastrzeżonym

-
-
-
-
-