Nowa wersja serwisu eKRS.pl - zobacz, przetestuj, wyraź opinię
   
     
   
 

Elektroniczny dostęp do dokumentów KRS, RH, Raportów, Sprawozdań finansowych

Ogólne informacje o Krajowym Rejestrze Sądowym

Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych skladajacą się z trzech osobnych rejestrów:
. rejestru przedsiębiorców,
. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
  publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
. rejestru dłużników niewypłacalnych.
Krajowy Rejestr Sądowy zostal utworzony w oparciu o ustawe z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209 z pózniejszymi zmianami) i dziala od dnia 1 stycznia 2001 r.
Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostepnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najwazniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.
Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiebiorcy, w tym miedzy innymi:
. informacje o załeglosciach podatkowych i celnych,
. zaległosciach wobec ZUS,
. wierzycielach i wysokosciach niespłaconych wierzytelnosci.
Rejestr Dłuzników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe zródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiazać z podwyższonym ryzykiem.

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny
Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrebne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Każdy zainteresowany może w siedzibie własciwego sądu, bez ograniczeń przegladać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców i akta rejestrowe innych podmiotów, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.

Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS

Do podmiotów najliczniej występujących w rejestrze przedsiębiorców KRS należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółdzielnie.

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty:

 • spółki jawne,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorcami zagranicznymi",
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą, z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.
Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Sposób powstania, organizację oraz zasady funkcjonowania poniżej wymienionych podmiotów regulują właściwe normy prawa materialnego, na przykład ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych i inne przepisy.

Jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.

Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisywane są:

 • stowarzyszenia wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną,
 • związki stowarzyszeń,
 • fundacje,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • kolumny transportu sanitarnego,
 • kółka rolnicze,
 • rolnicze zrzeszenia branżowe,
 • związki rolników, kółek i organizacji rolniczych,
 • związki rolniczych zrzeszeń branżowych,
 • związki zawodowe rolników indywidualnych,
 • cechy rzemieślnicze,
 • izby rzemieślnicze,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • zrzeszenia handlu i usług,
 • zrzeszenia transportu,
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń handlu i usług,
 • ogólnokrajowe reprezentacje zrzeszeń transportu,
 • inne organizacje przedsiębiorców, co obejmuje organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców,
 • izby gospodarcze wraz z Krajową Izbą Gospodarczą,
 • związki zawodowe wraz z ich jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną,
 • ogólnokrajowe związki międzybranżowe,
 • ogólnokrajowe zrzeszenia międzybranżowe,
 • związki pracodawców,
 • federacje i konfederacje związków pracodawców,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej,
 • związki sportowe,
 • polskie związki sportowe,
 • stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, co obejmuje podmioty, które na mocy przepisów szczególnych podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może być dokonany na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej, która w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłaci wymaganej należności.

Ponadto sąd wpisuje z urzędu do rejestru dłużników niewypłacalnych:

 • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeśli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądowa lub administracyjną z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. prowadzące nie jest dokonywany sad wpisuje osoby,
 • wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony, gdyż majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono przeciwko niemu egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
 • dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym,
 • osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni,
 • osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, których zaległość przekracza okres 12 miesięcy.
Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu w razie zmiany lub uchylenia orzeczeń, na których podstawie wpisy zostały dokonane lub po upływie 10 lat od dokonania wpisu.

Uzyskiwanie Informacji z KRS

Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości składającą się z centrali oraz oddziałów działających przy sądach rejestrowych. Głównym zadaniem Centralnej Informacji jest prowadzenie zbioru informacji wpisanych do rejestru i udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Odpłatnie, na wniosek zainteresowanej osoby, Centralna Informacja może wydawać pisemne odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru, które mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Należy podkreślić, że informacje z KRS są wyszukiwane tylko na podstawie danych wprowadzonych do rejestru i dokładnie odpowiadają danym zawartym we wniosku. Skarb Państwa oraz instytucje państwowe, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej nie ponoszą opłat za udzielone informacje.
Centralna Informacja udziela informacji w formie określonej przez rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasad udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 grudnia 2004 r., są to odpisy, wyciągi i zaświadczenia.

Krajowy Rejestr Sądowy

CI KRS-COD:
Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego KRS

CI KRS-CNR
Wniosek o podanie numeru KRS
Wniosek o podanie numeru KRS z Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CWY:
Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego KRS

CI KRS-CZW:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CZT:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

CI KRS-CZN:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

OPP - Organizacja Pożytku Publicznego

CI KRS-CZ-OPP:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest Organizacją Pożytku Publicznego
CI KRS-CZ-OPP - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

CI KRS-CDO:
Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
CI KRS CDN - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

CI KRS-CDN:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
CI KRS CDN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

CI KRS-CDT:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
CI KRS CDT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
 

Kopia Akt Rejestrowych KRS

Kopia akt rejestrowych KRS
Kopia akt rejestrowych

RHB, RHA, RHC - Rejestr Spółek Handlowych A, B, C i RPP - Rejestr Przedsiębiorstw Państwowych

Kopia akt rejestrowych RHB, RHA, RHC, RPP
Kopia akt rejestrowych RHB RHA RHC
Odpis z RHB, RHA, RHC, RPP
Odpis RHB RHA RHC

eRaport eKRS.pl - Czyli Raporty o podmiotach

eRaport eKRS.pleKRS.pl udostępnia raporty z największej bazy informacji gospodarczej w Polsce.
Współpracując z eKRS.pl masz dostęp do jedynej aktualnej bazy firm w Polsce, obejmującej wszystkie podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dostępnej on-line / 24 godziny.
Baza jest codziennie aktualizowana przez grupę 350 korespondentów w całej Polsce i podlega ciągłej kontroli przez 50 osobowy zespół specjalistów. Każdego dnia wprowadzanych jest ok. 4000 zmian i nowych informacji (nowe informacje w KRS, nowe sprawozdania finansowe, nowe informacje prasowe, itd.).

Sprawdź co może zawierać eRaport eKRS.pl - jakie dane mogą wchodzić w jego skład

Aby zamówić eRaport eKRS.pl kliknij tutaj >>>eRaport o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego KRS

eRaport o osobie - Czyli Raporty o osobach wpisanych do KRS

raport o osobie z KRSeRaport o osobie to zestaw informacji o powiązaniach szukanej i/lub weryfikowanej osoby z podmiotami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Informacje które można otrzymać to:
 • informacje o pełnionych funkcjach w organach firm
 • informacje o własności / udziałach w firmach zarejestrowanych w KRS
 • eRaport o osobie pokazuje w przejrzysty sposób w podziale na stan aktualny i historyczny, w jakich firmach wybrana osoba pełni lub pełniła istotne funkcje.
  Analiza eRaportu o osobie ułatwia prześledzenie aktywności biznesowej szukanej/weryfikowanej osoby, analizę powiązań pomiędzy różnymi podmiotami, w których dana osoba funkcjonuje lub funkcjonowała.
  Sprawdzenie osoby wymaga podania jej numeru PESEL

  Aby zamówić eRaport o osobie kliknij tutaj >>>eRaport o osobie z Krajowego Rejestru Sądowego


  Za udzielanie informacji przez Centralna Informację Krajowego Rejestru sądowego pobierane są opłaty. cennik


  Krajowy Rejestr Sądowy OnLine - eKRS.pl Copyright 2007-2016  eKRS jest znakiem zastrzeżonym

  -
  -
  -
  -
  -